main slide asset track

สุดยอดระบบช่วยเหลือการจัดการและติดตามทรัพย์สิน

Asset Track คือระบบที่ทำการติดตาม ทรัพย์สิน ที่มีค่าและเคลื่อนที่ได้เป็นหลัก เพื่อระบุ ตำแหน่ง รายละเอียดต่างๆ พร้อมการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ภาคส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ภาคส่งสัญญาณ และ ภาครับสัญญาณ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่าง iBeacon ในการรับส่งสัญญาณจากทรัพย์สินภายใต้เทคโนโลยี Bluetooh 4.0 (BluetoothLowEnergy) (อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ iBeacon เพิ่มเติมได้ที่ beacon-thailand.com)

ภาคส่งสัญญาณ (ทรัพย์สิน)

เพียงติด iBeacon ไว้ที่ทรัพย์สินที่ต้องการติดตามหรือบริหารจัดการ เพื่อเป็นตัวส่งสัญญาณตำแหน่งที่อยู่และยืนยันความเป็นทรัพย์สินชิ้นนั้นๆด้วย ID ของตัว iBeacon ที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อส่งไปยังตัวรับสัญญาณต่อไป

โดยเจ้า iBeacon จะมีแบตเตอรี่ภายในซึ่งมีอายุยาวนาน (ประมาณ 1 ปี) ซึ่งมีระบบแจ้งเตือนและตรวจสอบแบตเตอรี่ในระบบเพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่อง

ภาครับสัญญาณ (จุดตรวจสอบ)

ด้วยตัวรับที่เล็กกระทัดรัดและใช้งานง่าย เพียงแค่เสียบกับปลั๊กไฟบ้าน โดยความละเอียดของพื้นที่ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวรับสัญญาณนี่เอง ยิ่งถี่มากจะยิ่งทำให้มีการตรวจสอบตำแหน่งทรัพย์สินได้เฉพาะเจาะจงได้มากขึ้น

หลักการทำงาน

- iBeacon ที่ทรัพย์สินจะทำการส่งสัญญาณไปยังตัวรับสัญญาณตลอดเวลา
- เมื่อตัวรับสัญญาณพบ iBeacon ในบริเวณ จะทำการส่งค่า ID และความแรงของสัญญาณที่ตรวจพบไปยังส่วนประมวลผล
- ตัวประมวลผลคำนวณระยะทางโดยใช้ความแรงสัญญาณจากตัวรับสัญญาณทั้งหมดเพื่อคำนวณตำแหน่งของ iBeacon และนำไปแสดงผลบน Floor Plan ในระบบ
- ส่วนประมวลผล ทำงานตาม Features อื่นๆที่มีอยู่ในระบบ